Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προκήρυξη του Β’ Κύκλου του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Untitled

ESPA1420__Προκήρυξη του Β’ Κύκλου του Προγράμματος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης:

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι η:

 • Μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελουμένων πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι:
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή
 • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομικής τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/ και μισθωτούς
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000,00€ έως 25.000,00€. Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα (2 δικαιούχων έως 40.000€ και τριών έως 50.000€). Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.), (έως 60% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.), (έως 20% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (έως 10% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 4. Προμήθεια αναλωσίμων (έως 15% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρου) (έως 30% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (έως 12.000€).
 7. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως 20% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 8. Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής της πρώτης περιόδου υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 05.07.2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 09.08.2017.

Β’ περίοδος: 06.09.2017 – 11.10.2017

Γ’ περίοδος: 08.11.2017 – 13.12.2017

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση & πληροφόρηση σχετικά με την επιλεξιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Ενημερωτικό Σημείωμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος”

Print Friendly, PDF & Email