Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νέος Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Νόμος

03_Ε3908

Ο νέος επενδυτικός – αναπτυξιακός νόμος, είναι ένας νόμος του ελληνικού κράτους που σκοπό έχει την ενίσχυση ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, με όλα τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη που αυτό έχει για την Εθνική Οικονομία (απασχόληση κ.α.). Ο επενδυτικός νόμος με αρ. 3908/11 έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις μέσω προεδρικών διαταγμάτων και νόμων, όπως αναφέρονται περιγραφικά στο τέλος της υπηρεσίας.

Μερικά βασικά στοιχεία του επενδυτικού νόμου, όπως ισχύει έως σήμερα είναι:

Κατηγορίες Επενδύσεων (Γενικά και Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια)

Α) Γενική Επιχειρηματικότητα

 • Δικαιούχοι είναι κάθε επιχείρηση επιλέξιμου κλάδου (Μεταποίησης, Τουρισμού, Logistics, ΑΠΕ εκτός Φωτοβολταϊκών & ηλιοθερμικών, Παροχής Υπηρεσιών, Παραγωγής και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων) που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες των σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής και στα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.
 • Προβλέπει Επιδότηση, Φοροαπαλλαγές ή/και leasing για έργα άνω των 100.000€.

Β) Περιφερειακή Συνοχή

 • Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ανήκουν σε επιλέξιμο κλάδο δραστηριότητας (Μεταποίησης, Τουρισμού, Logistics, ΑΠΕ εκτός Φωτοβολταϊκών, Παροχής Υπηρεσιών, Παραγωγής και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων).
 • Προβλέπει  Επιδότηση, Φοροαπαλλαγές ή/και leasing για έργα άνω των 200.000€

Γ) Τεχνολογική Ανάπτυξη

 • Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους και ανήκουν σε συγκεκριμένους επιλέξιμους κλάδους.
 • Προβλέπει Επιδότηση, Φοροαπαλλαγές ή/και leasing για έργα άνω των 200.000€.

Δ) Νεανική Επιχειρηματικότητα

 • Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις νέων, 20 έως 40 ετών, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο κλάδο δραστηριότητας (Μεταποίησης, Τουρισμού, Logistics, ΑΠΕ εκτός Φωτοβολταϊκών, Παροχής Υπηρεσιών, Παραγωγής και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων).
 • Προβλέπει ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ.

Ε) Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

 • Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ σε επιλέξιμο κλάδο δραστηριότητας.
 • Προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, για το ποσό έως τα 50 εκατ. ευρώ.

ΣΤ) Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια

 • Δικαιούχοι είναι επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, πάντα σε επιλέξιμο κλάδο, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τεχνολογικός, διοικητικός, οργανωτικός, και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός.
 • Προβλέπει φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Ζ) Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)

Δικαιούχοι είναι επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 5 τουλάχιστον επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής και Νομό Θεσσαλονίκης και 3 στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.

Είδη ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 2 έως 15 χρόνια από την καταβολή μέρους του φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

*Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την παραπάνω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Ενισχύσεις έως το 60% του προϋπολογισμού προσφέρει ο Επενδυτικός Νόμος μέσω επιχορήγησης, φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), όπως καθορίζονται από τον νέο Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (έως 70% του Π/Υ κατά περίπτωση).
 • Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις, α) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, β) αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, γ) η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και δ) αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • Άυλες δαπάνες (όπως δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης κ.ά.), σε ποσοστό που δε θα ξεπερνάει το 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης, όπως δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί συμβάσει κλπ) και δαπάνες για απόκτηση επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, εκτός:

 1. (όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις), των παρακάτω τομέων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ήτοι: α. Ο τομέας του χάλυβα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 29 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, β. Ο τομέας των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 30 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, γ. Ο τομέας του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1407/2002 της 23ης Ιουλίου 2002 σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα και δ. Ο τομέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C137/06), εξαιρουμένων των ναυπηγημάτων που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις.»
 2. – 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις ε` και στ` του πίνακα της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 13 του ν. 3468/2006.
 3. – 41 – Κατασκευές κτηρίων.
 4. – 42 – Έργα πολιτικού μηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
 5. – 43 – Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
 6. – 45 – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 7. – 46 – Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
 8. – 47 – Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και Μοτοσικλετών.
 9. – 56 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
 10. – 60 – Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
 11. – 64 – Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
 12. – 65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
 13. – 66 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
 14. – 68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
 15. – 69 – Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
 16. – 70 – Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
 17. – 71 – Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
 18. – 73 – Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
 19. – 75 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
 20. – 77 – Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
 21. – 78 – Δραστηριότητες απασχόλησης.
 22. – 79 – Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
 23. – 80 – Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
 24. – 81 – Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
 25. – 84 – Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
 26. – 85 – Εκπαίδευση.
 27. – 86 – Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, προσδιορίζεται η έννοια των ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας, καθώς και οι επιμέρους όροι και κριτήρια επιλεξιμότητάς τους.
 28. – 88 – Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
 29. – 90 – Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
 30. – 92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
 31. – 93 – Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
 32. – 94 – Δραστηριότητες οργανώσεων.
 33. – 96 – Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
 34. – 97 – Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
 35. – 98 – Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών – και υπηρεσιών – για ίδια χρήση.
 36. – 99 – Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.
 37. Για επιχειρηματικές μονάδες που σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο.

Τροποποιήσεις νέου αναπτυξιακού/ επενδυτικού νόμου 3908/2011:

 • 4146/18.4.13
 • Π.Δ. 157/7.11.13
 • Π.Δ. 35/12.3.14
 • Ν. 4242/ 28.2.14
 • Π.Δ. 33/14.4.11
 • Π.Δ. 35/19.4.11
 • Ν. 4072/11.4.12
 • Ν. 4083/5.10.12
 • Ν. 4111/25.1.13
 • Ν. 4155/29.5.13
 • Ν. 4177/8.8.13
 • Ν. 4242/14.4.14
 • Ν. 4258/14.4.14
 • Ν. 4301/7.10.14
 • Π.Δ. 158/7.11.13

Οι παραπάνω νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα καθώς και πλήθως αποφάσεων και ανακοινώσεων του αρμόδιου υπουργείου, σχετικές με τον αναπτυξιακό νόμο, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.