Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Untitled

Πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης του Προγράμματος:

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

ΣΤΟΧΟΣ TΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

 1. Ναέχουν κλείσει τουλάχιστοντρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 2. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα της Προκήρυξης
 3. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίαςπλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος 2019
 4. Nα δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια, κ.ά.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο αντίστοιχο Παράρτημα της προκήρυξης. (ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται από 50%έως 65%. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 400.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός: Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός, Εργαστηριακός εξοπλισμός για ποιοτικό έλεγχο, Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος, Λοιπός εξοπλισμός, Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό (έως 100% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 2. Πιστοποίηση: Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 100% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding (έως 25% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 4. Ψηφιακή Προβολή (με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) (έως 15.000€).
 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες (έως 16.000€).
 6. Μεταφορικά Μέσα (έως 50% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 7. Μισθολογικόκόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ (έως 20% και μέχρι 30.000€)

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 06.02.2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξανλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και υποβάλλεται μαζί με τον ηλεκτρονικό φάκελος υποψηφιότητας (σχετικός φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση & πληροφόρηση σχετικά με την επιλεξιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Ενημερωτικό Σημείωμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Print Friendly, PDF & Email