Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

Untitled

Την Παρασκευή 09.02.2018 δημοσιεύθηκε ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών που επιθυμούν την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού τους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικία η οποία, α) χρησιμοποιείται ως κύρια, β) υφίσταται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετη, γ) έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και δ) δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που, α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και β) πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο μέλος Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.000 έως 15.000 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 15.000 έως 20.000 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 20.000 έως 25.000 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 25.000 έως 30.000 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 30.000 έως 35.000 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 35.000 έως 40.000 45.000 έως 50.000 0% 0% 0%

 

Στον παραπάνω πίνακα ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» του τμήματος Γ2 «Εκκαθάριση Φ.Ε.» του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.

 

Επιλέξιμες Κατηγορίες

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/ υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/ στέγης και της πιλοτής.
  3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος:

α. το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.

β. η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.

γ. Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, κ.ά.)

Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προγράμματος.

 

Ενημερωθείτε για την επιλεξιμότητα, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής από τον επαγγελματικό – προσωπικό σας σύμβουλο. Ενεργειακοί επιθεωρητές, σύμβουλοι και συνεργάτες του γραφείου μας είναι στη διάθεσή σας ώστε να σας εξυπηρετήσουν για το σύνολο του προγράμματος.

Print Friendly, PDF & Email