Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενίσχυση Τουριστικών επιχειρήσεων

Untitled

ESPA1420__
Προκήρυξη
 του Προγράμματος του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι:

 1. υφιστάμενες και νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού
 2. επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2015
 3. διαθέτουν μέχρι την 31.12.2015 δραστηριότητα σε επιλέξιμο ΚΑΔ
 4. ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης και
 5. απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 15.000,00€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου (ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μία επιπλέον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
 3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (έως 3.000€ ανά πιστοποιητικό)
 5. Προβολή – Προώθηση (έως 15.000€)
 6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (έως 20.000€)
 7. Μεταφορικά μέσα (εως 15.000€)
 8. Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (έως 2.500€)
 9. Μελέτες / έρευνες αγοράς (5.000€ και έως 2.500€/μελέτη)
 10. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι 24.000€ για 2 Ε.Μ.Ε.)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 29.03.2016 με καταληκτική ημερομηνία της 17.05.2016.

 

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.

Ενημερωτικό Σημείωμα Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών επιχειρήσεων”[:en]ESPA1420__
Προκήρυξη
 του Προγράμματος του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι:

 1. υφιστάμενες και νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού
 2. επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2015
 3. διαθέτουν μέχρι την 31.12.2015 δραστηριότητα σε επιλέξιμο ΚΑΔ
 4. ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης και
 5. απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 15.000,00€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου (ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μία επιπλέον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
 3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (έως 3.000€ ανά πιστοποιητικό)
 5. Προβολή – Προώθηση (έως 15.000€)
 6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (έως 20.000€)
 7. Μεταφορικά μέσα (εως 15.000€)
 8. Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (έως 2.500€)
 9. Μελέτες / έρευνες αγοράς (5.000€ και έως 2.500€/μελέτη)
 10. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι 24.000€ για 2 Ε.Μ.Ε.)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 29.03.2016 με καταληκτική ημερομηνία της 17.05.2016.

 

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.

Ενημερωτικό Σημείωμα Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών επιχειρήσεων”

Print Friendly, PDF & Email