Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενεργοποίηση «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διαδικασία προμήθειας υπηρεσιών HELP DESK του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

LOGO-YPAPE-COLOR-EL_SMALLΦαίνεται ότι το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” «ξαναζεσταίνεται» μετά την τελευταία ανακοίνωση του φορέα διαχείρισης του προγράμματος Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. αναφέρεται:

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την διαδικασία προμήθειας υπηρεσιών HELP DESK του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, προϋπολογισμού 8.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα, να καταθέσουν προσφορές για το έργο:

Παροχή υπηρεσιών HELP DESK του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον (εφεξής καλούμενο «το έργο»), σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συνημμένων Παραρτημάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το ανωτέρω έργο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€, οκτώ χιλιάδων ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%. H ETEAN ΑΕ δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της συμβατικής δαπάνης των 8.000€, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών (ΦΕΚ Β’ 1777/2011, όπως τροποποιηθείς ισχύει), του οποίου έλαβαν γνώση οι ενδιαφερόμενοι (δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ).

Το κριτήριο επιλογής του Αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή, εκ των υποψηφίων των όποιων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές με βάση τις σχετικές προδιαγραφές που αναφέρονται κατωτέρω.»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα.

Print Friendly, PDF & Email