Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Untitled

ESPA1420__
Προκήρυξη του Προγράμματος του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι ο ειδικός στόχος: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000,00€ έως 25.000,00€. Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα (2 δικαιούχων έως 40.000€ και τριών έως 50.000€). Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.), (έως 60% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.), (έως 20% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (έως 10% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 4. Προμήθεια αναλωσίμων (έως 15% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρου) (έως 30% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (έως 12.000€).
 7. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως 20% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 8. Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 08.03.2016 με καταληκτική ημερομηνία της 15.04.2016.

 

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.

Ενημερωτικό Σημείωμα “Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”[:en]ESPA1420__
Προκήρυξη του Προγράμματος του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι ο ειδικός στόχος: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000,00€ έως 25.000,00€. Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα (2 δικαιούχων έως 40.000€ και τριών έως 50.000€). Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.), (έως 60% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.), (έως 20% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (έως 10% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 4. Προμήθεια αναλωσίμων (έως 15% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρου) (έως 30% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (έως 12.000€).
 7. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως 20% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 8. Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 08.03.2016 με καταληκτική ημερομηνία της 15.04.2016.

 

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.

Ενημερωτικό Σημείωμα “Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Print Friendly, PDF & Email