Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

03_Βphoto_epidotisiΠροκήρυξη του προγράμματος του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000,00€ έως 60.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.), (έως 60% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.), (έως 8% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (έως 15% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 4. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως 30% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 5. Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 6. Προμήθεια αναλωσίμων (έως 15% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρου) (έως 30% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (έως 24.000€)
 9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωσριμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας (έως 20% του επιχειρηματικού σχεδίου)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 17.03.2016 με καταληκτική ημερομηνία της 27.04.2016.

 

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.

Ενημερωτικό Σημείωμα Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”[:en]03_Βphoto_epidotisiΠροκήρυξη του προγράμματος του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000,00€ έως 60.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.), (έως 60% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.), (έως 8% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (έως 15% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 4. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως 30% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 5. Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 6. Προμήθεια αναλωσίμων (έως 15% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρου) (έως 30% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (έως 24.000€)
 9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωσριμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας (έως 20% του επιχειρηματικού σχεδίου)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 17.03.2016 με καταληκτική ημερομηνία της 27.04.2016.

 

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.

Ενημερωτικό Σημείωμα Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Print Friendly, PDF & Email