Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προκήρυξη προγράμματος «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Untitled

Προκήρυξη του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης του Προγράμματος:

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

ΣΤΟΧΟΣ TΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η μετάβαση των επιχειρήσεων στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

 1. να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 3. να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013
 4. να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια, κ.ά.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν –  κατά προτεραιότητα –  στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙII. (ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000,00€ έως 400.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 150.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 3. Μεταφορικά Μέσα
 4. Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 27.06.2018 και ώρα 12:00. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και υποβάλλεται μαζί με τον ηλεκτρονικό φάκελος υποψηφιότητας (σχετικός φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση & πληροφόρηση σχετικά με την επιλεξιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Ενημερωτικό Σημείωμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Print Friendly, PDF & Email