Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προκήρυξη προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Untitled

Προκήρυξη του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης του Προγράμματος:

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

ΣΤΟΧΟΣ TΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας και ε) πιστοποίησης συστημάτων.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

 1. Ναέχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 2. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα της Προκήρυξης, ωςενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
 3. Να έχουντο έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88): 5 ΕΜΕ.
 4. Nα δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια, κ.ά.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο αντίστοιχο Παράρτημα της προκήρυξης. (ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000,00€ έως 150.000,00€.Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης είναι50%.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 60.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος(έως 100% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός(έως 100% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 3. Μεταφορικά Μέσα (έως 25.000€ και έως 30% του επ.σχ. για το λιανεμπόριο-εστίαση, έως 100% για την εκπαίδευση-κοινωνική μέριμνα και έως 12.000€ για μετατροπή κινητήρα).
 4. Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα(έως 14.000€)
 5. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου (έως 8.000€ για εκπόνηση μελετών, 80€/εργαζόμενο – και έως 5 – για την κατάρτιση και έως 4.000€ για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου).
 6. Ψηφιακή Προβολή(έως 8.000€)
 7. Μισθολογικόκόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ (έως 40% και έως 30.000€)

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 06.02.2019με καταληκτική ημερομηνία στις 19.04.2019. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και υποβάλλεται μαζί με τον ηλεκτρονικό φάκελος υποψηφιότητας (σχετικός φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση & πληροφόρηση σχετικά με την επιλεξιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Ενημερωτικό Σημείωμα Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Print Friendly, PDF & Email