Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προκήρυξη προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω»

Untitled

Προκήρυξη του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης του Προγράμματος:

«Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης::

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως φαίνονται παρακάτω, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 3. παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
 4. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/ μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) Μεταποίησης οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση είναι αυτές που αναφέρονται παρακάτω. Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ::

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

Οι αντίστοιχοι επιλέξιμοι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) είναι αυτοί που αναφέρονται σε σχετικό Παράρτημα της πρόσκλησης και πιο συγκεκριμένα από τον ΚΑΔ 10.31.11 έως τον ΚΑΔ 32.99.99 με κάποιες εξαιρέσεις (ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να είναι έως 100.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

 1. Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/ εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης
 2. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισητήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 3. Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 4. Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/ διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 5. Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 6. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραιτήτων για τη διαχείριση/ λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 7. Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων
 8. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 08.01.2018. Η πρόσκληση θα μείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση & πληροφόρηση σχετικά με την επιλεξιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Ενημερωτικό Σημείωμα “Επιχειρούμε Έξω”

Print Friendly, PDF & Email