Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προκήρυξη προγραμμάτων «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»

Untitled

Προκήρυξη του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης των Προγραμμάτων:

«Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Βασικός στόχος των δράσεων είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  1. να τηρούν βιβλία β’ και γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
  2. να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
  3. να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής
  4. να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία, κ.ά.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων εξαιρουμένων του Παραρτήματος IV της προκήρυξης. (ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000,00€ έως 400.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

  1. Εξοπλισμός : Εξυπηρετητές, Η/Υ, Ενσύρματη ή/και ασύρματη δικτύωση, εξοπλισμός γραφείου, άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (έως 100% του επιχειρηματικού σχεδίου).
  2. Λογισμικό : Εφαρμογές γραφείου, ανάπτυξη/ αναβάθμιση ιστοσελίδας, e-shop, e-marketplaces, ERP, CRM, κ.ά. (έως 100% του επιχειρηματικού σχεδίου).
  3. Υπηρεσίες : Φιλοξενία, Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Digital Marketing, Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, κ.ά. (έως 25% του επιχειρηματικού σχεδίου).
  4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (έως 40% και μέχρι 24.000€)

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 11.06.2018 με καταληκτική ημερομηνία της 17.09.2018 και ώρα 16:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και υποβάλλεται μαζί με τον ηλεκτρονικό φάκελος υποψηφιότητας (σχετικός φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη.

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση & πληροφόρηση σχετικά με την επιλεξιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Ενημερωτικό Σημείωμα “Ψηφιακό Βήμα”

Ενημερωτικό Σημείωμα «Ψηφιακό Άλμα»

Print Friendly, PDF & Email