Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προδημοσίευση Προγράμματος “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”

logo_eyde_etak_2x_gr_top

Προδημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Επιχειρήσεις: οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3) και στους οποίους αναφέρεται η επενδυτική προτεραιότητα 1β του ΕΠΑνΕΚ.
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί: Ως ερευνητικός οργανισμός νοείται ένας φορέας, όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου( ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνα, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, ανά κατηγορία παρέμβασης, και πιο συγκεκριμένα:

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

 • 200.000 για μία επιχείρηση
 • 350.000 για δύο επιχειρήσεις
 • 450.000 για τρεις επιχειρήσεις
 • 500.000 για περισσότερες των τριών επιχειρήσεων

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικους Οργανισμούς:

 • 1.000.000

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:

 • 2.000.000

Τους Ενισχυόμενους Τομείς Προτεραιότητας, το Χρηματοδοτικό Σχήμα, τη Διάρκεια των Έργων, τις Επιλέξιμες Δαπάνες αλλά και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο Αναλυτικό Ενημερωτικό Σημείωμα αλλά και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Ο επαγγελματικός σας σύμβουλος παραμένει στη διάθεσή σας.[:en]logo_eyde_etak_2x_gr_top

Προδημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Επιχειρήσεις: οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3) και στους οποίους αναφέρεται η επενδυτική προτεραιότητα 1β του ΕΠΑνΕΚ.
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί: Ως ερευνητικός οργανισμός νοείται ένας φορέας, όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου( ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνα, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, ανά κατηγορία παρέμβασης, και πιο συγκεκριμένα:

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

 • 200.000 για μία επιχείρηση
 • 350.000 για δύο επιχειρήσεις
 • 450.000 για τρεις επιχειρήσεις
 • 500.000 για περισσότερες των τριών επιχειρήσεων

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικους Οργανισμούς:

 • 1.000.000

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:

 • 2.000.000

Τους Ενισχυόμενους Τομείς Προτεραιότητας, το Χρηματοδοτικό Σχήμα, τη Διάρκεια των Έργων, τις Επιλέξιμες Δαπάνες αλλά και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο Αναλυτικό Ενημερωτικό Σημείωμα αλλά και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Ο επαγγελματικός σας σύμβουλος παραμένει στη διάθεσή σας.

Print Friendly, PDF & Email