Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και…αναμενόμενα

Untitled

Στις 8.11.2017 προκηρύχθηκε η έναρξη ενός νέου προγράμματος επιδοτήσεων ΕΣΠΑ καθώς και η έναρξη ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων στη Γ’ και τελευταία περίοδο του Β’ Κύκλου του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Παράλληλα, στις 20.11.2017 προκηρύχθηκε και το πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω”. Τέλος, αναμένονται να προκηρυχθούν στους προσεχείς μήνες, βάσει σχετικών ανακοινώσεων, άλλα 10 προγράμματα, όπως αναλύονται παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα, είναι ανοιχτά τα εξής προγράμματα επιδότησης:

Α) «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος – Γ’ Περίοδος»

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πρόγραμμα επιδοτούνται δύο κατηγορίες δικαιούχων:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελουμένων πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι:

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή
 • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομικής τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/ και μισθωτούς

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Το ύψος του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 25.000€. Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα (2 δικαιούχων έως 40.000€ και τριών έως 50.000€). Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε με ένα κλικ.

 

Β) «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πρόγραμμα επιδοτούνται δύο κατηγορίες δικαιούχων:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις της υποενότητας «Τουριστικά Καταλύματα» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 45% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου (ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε με ένα κλικ.

 

Γ) «Επιχειρούμε Έξω»

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης::

 1. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 2. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως φαίνονται παρακάτω, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 3. παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
 4. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/ μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να είναι έως 100.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε με ένα κλικ.

Τα προγράμματα που αναμένουμε να προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα είναι:

 1. «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές – Β’ Κύκλος»
 2. «Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
 3. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»
 4. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Β’ Κύκλος»
 5. «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)»
 6. Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
 7. Αναβάθμιση εταιρειών franchising
 8. Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
 9. Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας
 10. Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

 

Τέλος, είναι ενεργές οι παρακάτω Δράσεις ή αναμένονται:

 1. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 προσκλήσεις
  • 2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», από 10/10/2017 έως 10/01/2018
  • 4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», από 23/10/2017 έως 18/01/2018
 2. Προγράμματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ» και Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ»
  • Μέτρο 6.1 «Νέων Γεωργών» – Προδημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης
  • 1.1 & 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1 «Σχέδια Βελτίωσης» του ΠΑΑ 2014-2020
  • Μέτρο 9: «Επιχορήγηση σε Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών»
 • Ερευνητικά Προγράμματα για επιχειρήσεις και φορείς:
  1. οι ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας,
  2. η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση & πληροφόρηση σχετικά με την επιλεξιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.

Print Friendly, PDF & Email