Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

03_ΒΠροκήρυξη του Προγράμματος του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης αποτελεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

 1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2015.
 1. Διαθέτουν μέχρι την 31.12.2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και
 2. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 15.000,00€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου (ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μία επιπλέον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 90% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 3. Άυλες Δαπάνες (έως 100% του επιχειρηματικού σχεδίου και έως 100.000€)
 4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι 24.000€ για 2 Ε.Μ.Ε.)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 07.04.2016 με καταληκτική ημερομηνία της 20.05.2016.

 

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.

Ενημερωτικό Σημείωμα Προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων”[:en]03_ΒΠροκήρυξη του Προγράμματος του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης αποτελεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

 1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2015.
 1. Διαθέτουν μέχρι την 31.12.2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και
 2. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 15.000,00€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου (ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μία επιπλέον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 90% του επιχειρηματικού σχεδίου).
 3. Άυλες Δαπάνες (έως 100% του επιχειρηματικού σχεδίου και έως 100.000€)
 4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) (έως 40% του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι 24.000€ για 2 Ε.Μ.Ε.)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 07.04.2016 με καταληκτική ημερομηνία της 20.05.2016.

 

Απευθυνθείτε στον επαγγελματικό σας σύμβουλο για περαιτέρω ενημέρωση/ πληροφόρηση.

Ενημερωτικό Σημείωμα Προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων”

Print Friendly, PDF & Email